Test IQ

Test IQ

Dong Khac Cuong @ iqtest.vn
Bạn không được xuất bản một phần hoặc toàn bộ bài test nếu không có sự đồng ý của iqtest.vn.
Vui lòng không đưa ra đáp án, lời giải cho đáp án ở bất kỳ nơi công cộng nào.


Câu hỏi mẫu:

Bạn sẽ tìm hình còn thiếu để điền vào dấu chấm hỏi sao cho hợp logic nhất. Trong hình trên giữa 2 phương án a và b thì phương án a hợp logic hơn nên nó sẽ là đáp án đúng của câu hỏi.


Bắt đầu test (bạn chú ý lựa chọn đúng đáp án tránh chọn nhầm, 1 số người muốn chọn đáp án này nhưng lại đánh nhầm vào đáp án khác, ví dụ bạn thấy b là đáp án đúng nhưng lại ấn nhầm vào dấu tròn đáp án c):


 1 

  a b c d


 2 

  a b c d


 3 

  a b c d


 4 

  a b c d


 5 

  a b c d


 6 

  a b c d


 7 

  a b c d e f


 8 

  a b c d e f


 9 

  a b c d


 10 

  a b c d e f


 11 

  a b c d e f g h


 12 

  a b c d e f g h


 13 

  a b c d


 14 

  a b c d e f g h


 15 

  a b c d e f


 16 

  a b c d e f g h


 17 

  a b c d e f


 18 

  a b c d e f


 19 

  a b c d e f


 20 

  a b c d e f g h


 21 

  a b c d e f g h


 22 

  a b c d e f g h


 23 

  a b c d e f g h


 24 

  a b c d e f


 25 

  a b c d e f


 26 

  a b c d e f g h


 27 

  a b c d e f g h


 28 

  a b c d e f


 29 

  a b c d e f g h


 30 

  a b c d e f


 31 

  a b c d e f g h


 32 

  a b c d e f g h


 33 

  a b c d e f g h


 34 

  a b c d e f g h


 35 

  a b c d e f


 36 

  a b c d e f


 37 

  a b c d e f g h


 38 

  a b c d e f g h


 39 

  a b c d e f g h


 40 

  a b c d e f g h


 41 

  a b c d e f g h


 42 

  a b c d e f


 43 

  a b c d e f g h


 44 

  a b c d e f g h


 45 

  a b c d e f g h


 46 

  a b c d e f g h


 47 

  a b c d e f g h


 48 

  a b c d e f g h


 49 

  a b c d e f


 50 

  a b c d e f g h


 51 

  a b c d e f g h


 52 

  a b c d e f g h


 53 

  a b c d e f g h


 54 

  a b c d e f g h


 55 

  a b c d e f g h


 56 

  a b c d e f g h


 57 

  a b c d e f g h


 58 

  a b c d e f g h


 59 

  a b c d e f g h


 60 

  a b c d e f g h(Lưu ý: Bạn không dùng phím F5 hoặc refresh trên trình duyệt, nếu F5 hoặc refresh dữ liệu của bạn sẽ mất hết)

mensa iq test | mensa test