Phạm Hòa Đức

Viet Nam High IQ Society thành viên 447:

1. Họ và tên: Phạm Hòa Đức
2. Năm sinh: 1989
3. Nơi ở: TP HCM

Email: 20700579@stu.hcmut.edu.vn

mensa iq test | mensa test