Đinh Văn Liêm

Viet Nam High IQ Society thành viên 506:

1. Họ và tên: Đinh Văn Liêm
2. Năm sinh: 1987
3. Nơi ở: Hà Nội

Email: lieemoto@gmail.com

mensa iq test | mensa test