Mai Công Sơn

Viet Nam High IQ Society thành viên 517:

1. Họ và tên: Mai Công Sơn
2. Ngày sinh: 21/07/1992
3. Nơi ở: Nguyễn Bình, Ngô Quyền Hải Phòng

Email: congson2107@yahoo.com

mensa iq test | mensa test