Hoàng Huy Thục

Viet Nam High IQ Society thành viên 351:

1.Họ và tên: Hoàng Huy Thục
*2.* Năm sinh: 1990
*3.* Nơi ở: Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Email: boydhv@gmail.com

mensa iq test | mensa test