Đoàn Trung Hiếu

Viet Nam High IQ Society thành viên 467:

1. Họ và tên: Đoàn Trung Hiếu
2. Năm sinh: 1988
3. Nơi ở: Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Email: hieuluckyluke@yahoo.com

mensa iq test | mensa test