Nguyễn Vĩnh Hà

Viet Nam high IQ society thành viên 100:


Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Hà.
Tuổi: 31.
Nơi ở : Bến Thủy, Vinh, Nghệ An.
Email : ngvinhha@yahoo.com

mensa iq test | mensa test