Những người Việt Nam có IQ ở mức 1 phần triệu trở lên!

Hiện chúng ta đã tìm thấy 4 người Việt Nam đạt được mức IQ tỷ lệ 1 phần triệu trở lên (IQ lớn hơn 171,3 SD15 hay 176 SD16 hay 214 SD24):
Đồng Khắc Cường
Nguyễn Duy Hiếu
Nguyễn Trung Thành
Trương Tất Khánh Vinh

mensa iq test | mensa test